Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“), záručné podmienky a reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ŠPORTUJEME s.r.o., Ipeľská 13, 821 07, Bratislava IČO: 44484828, DIČ: 2022719787, IČ DPH: SK2022719787 (ďalej len "prevádzkovateľ") . ŠPORTUJEME, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo: 55421/B.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a smernicami EÚ.

Kupujúci je každá osoba, alebo spoločnosť, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku prijatú a spracovanú systémom deivo.sk. 

Elektronická objednávka je odoslanie vyplneného elektronického objednávkového formuláru. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z elektronického obchodu www.deivo.sk a cenu tohto tovaru spracovaný systémom obchodu.

Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.

Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kontaktné údaje – Mgr. Dávid Zeman,obchod@deivo.sk, tel. číslo +421 908 057 775

Korešpondenčná adresa Predávajúceho – ŠPORTUJEME s.r.o., Plánky 72, 84002 Bratislava 47

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

2.1.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky sú pravdivo a úplne vyplnené vyžadované polia v objednávkovom formulári. Objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, poštovú, fakturačnú a emailovú adresu a telefónne číslo. V prípade že objednávku realizuje firma, musí objednávka obsahovať názov spoločnosti, poštovú a fakturačnú adresu a telefónne číslo. Každá objednávka musí obsahovať kód objednaného tovaru, počet kusov, dátum vykonania objednávky, spôsob platby a spôsob prevzatia tovaru.

 2.2. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu predaja objednaného tovaru z internetovej stránky www.deivo.sk. Objednávka je záväzná. Kupujúci má povinnosť sa riadne oboznámiť s VOP a svojim potvrdením pred odoslaním objednávky Produktov vyhlasuje, že VOP porozumel v plnom rozsahu a súhlasí s nimi. Kupujúci sa zaväzuje tieto VOP v plnom rozsahu dodržiavať.

 2.3. Doručením objednávky produktov Predávajúcemu prostredníctvom doručenia potvrdzujúceho e-mailu (potvrdzujúceho prijatie danej objednávky Produktov) Kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy vo vzťahu k produktom, ktoré sú predmetom danej objednávky a potvrdzujúceho e-mailu, medzi Kupujúcim a Predávajúcim (ďalej len „kúpna zmluva“). Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je teda okamih doručenia Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v rámci príslušného objednávkového formulára. V prípade pochybností o doručení potvrdzujúceho e-mailu Kupujúcemu alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v rámci príslušného objednávkového formulára.

 2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

 2.5. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/20014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je kupujúci (spotrebiteľ) oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 2.6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy najmä ak je predmetom:

a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 2.7. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť náš formulár na odstúpenie od zmluvy – odkaz na formulár

 2.8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 2.9. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám spotrebiteľ, ktorý je povinný vrátiť tovar na adresu spoločnosti. Zároveň spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 2.10. Predávajúci vráti do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Spotrebiteľ môže požiadať o iný spôsob platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť platby spotrebiteľovi pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

3. Dodacie podmienky

 3.1. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba). Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravenej spoločnosti.

 3.2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a až po uhradení kúpnej sumy v plnej výške.

 3.3. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky v zmysle dodacích lehôt, ktoré sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa, najneskôr do 4 pracovných dní od okamžiku odovzdania tovaru prepravcovi. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty, o čom bude kupujúci bezodkladne informovaní predávajúcim. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

 3.4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.

 3.5. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka


 Kuriér GLS
· Elektronická platba - 3,90€ za balík bez ohľadu na jeho hmotnosť do 40kg,
· Dobierka - 4,90€ za balík bez ohľadu na jeho hmotnosť do 40kg,
(Pri objednávke ktorej hodnota presiahne 150€ s DPH – poštovné zdarma)

 3.6. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

 3.7. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, dodací list, daňový doklad).

4. Kúpna cena, platby

 4.1. Predajná cena je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za výrobok. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

4.2. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené červenou farbou ceny. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4.3. Spôsoby platby objednaných produktov pri:

Doručenie kuriérom GLS:
· GLS dobierka  +1€ príplatok k cene za prepravu
· Bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho IBAN: SK0783300000002000163247, SWIFT: FIOZSKBAXXX, po obdŕžaní peňazí je zákazník informovaný prostredníctvom emailovej správy
· Platba kartou a platobnou bránou jednotlivých bánk (cez GO PAY)

5. Reklamácie a reklamačný poriadok

 5.1. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Všetky reklamácie je možné uplatniť si písomne, doručením písomnej reklamácie (napríklad reklamačného formulára) predávajúcemu na korešpondenčnú adresu predávajúceho, alebo elektronicky formou doručenia e-mailovej reklamácie (reklamačného formulára) na e-mailovú adresu Predávajúceho: obchod@deivo.sk.  

5.2. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

5.3. Predávajúci na základe práv ktoré si uplatňuje spotrebiteľ určí spôsob vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.5. V prípade ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.6. Predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď. V prípade kedy nie je možné doručiť potvrdenie ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydá o vybavení reklamácie písomný doklad.

Reklamačný formulár

6. Zodpovednosť za vady Produktov

 6.1. Záručná doba na zakúpený tovar prostredníctvom internetového obchodu www.deivo.sk je v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. § 620 v trvaní 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (faktúra). Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

6.2. Plynutie záručnej doby začína prevzatím zakúpeného tovaru kupujúcim.

6.3. Typy vád

6.3.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
6.3.2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

6.4. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u subjektu určeného na vykonanie záručnej opravy. Subjekt určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

6.5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Produktoch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní Produktov Kupujúcemu v opačnom prípade práva zaniknú.

6.6. Predávajúci nezodpovedá najmä za vady, o ktorých Kupujúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy vedel, ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Kupujúcim. Za zjavnú vadu sa považuje vada, ktorá sa dá zistiť pri obvyklej prehliadke Produktu. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Kupujúcim dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Odoslaním záväznej objednávky a v nich obsiahnutých osobných údajov udeľuje Kupujúci spoločnosti ŠPORTUJEME s.r.o., Ipeľská 13, 821 07, Bratislava IČO: 44484828, DIČ: 2022719787, IČ DPH: SK2022719787, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo: 55421/B súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2. Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom Produktov Predávajúcim prostredníctvom Obchodu pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu: obchod@deivo.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného Prevádzkovateľovi na korešpondenčnú adresu jeho sídla.

7.3. Kupujúci súhlasí so sprístupnením svojich osobných údajov v zmysle § 4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky Kupujúcemu.

7.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Ďalej sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 5 rokov. 

7.5. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1. Kupujúci v zmysle §3 ods. 6 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je oprávnený obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

8.2. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

8.3. Kupujúci v prípade ak nebude spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa bude domnievať, že boli porušené jeho práva sa môže kedykoľvek obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu má kupujúci podať subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

8.4. Návrh musí obsahovať
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu

8.5. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Tento návrh je možné podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť tento formulár.

9. Záverečné a prechodné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

9.2. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom Produktov prostredníctvom internetových stránok podľa týchto VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 391/2015 Z.z. alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

9.3. Pri predaji výživových doplnkov a zdravých potravín sa právne vzťahy upravujú najmä zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách, nariadením ES č. 178/2002 v platnom znení, nariadením ES č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie ES č. 882/2004 v platnom znení a nariadením ES č. 1234/2007 v platnom znení.

9.4. Orgán dozoru, ktorý vykoná  dohľad nad Predávajúcim je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava, Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, Bratislava 841 01, tel. č.: 02/644 61 206 – 210, fax č. 02/644 61 208.

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, Odbor kontroly, dozoru a sťažností, okdas@uvzsr.sk, tel. č. 02/ 49 284 386.

9.5. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom alebo realizáciou týchto VOP, budú prednostne riešené mimosúdnou dohodou zúčastnených zmluvných strán. Tieto VOP a všetky spory z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace patria do právomoci príslušných všeobecných súdov Slovenskej republiky. Možnosť riešiť spor prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov tým nie je dotknutá.

9.6. Ak niektoré ustanovenie týchto VOP bude považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia VOP zostávajú naďalej v platnosti. V takom prípade sa bude postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevykonateľné, právne nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.

Platnosť VOP od 08.08.2018