Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Aby bolo možné vybavovať objednávky, potrebujeme od našich zákazníkov osobné údaje.  Na tejto stránke nájdete informácie ako nakladáme s osobnými údajmi, ako ich chránime a s kým ich zdieľame (napr. prepravná spoločnosť).

1. Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom a správcom osobných údajov je:

ŠPORTUJEME, s.r.o.
Ipeľská 13
821 07 Bratislava

IČO: 44484828
DIČ: 2022719787
IČ DPH: SK2022719787

ŠPORTUJEME, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo: 55421/B.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese obchod@deivo.sk

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak, ste nám poskytli osobné, budú použité na nasledovné účely:

2.1 E-shop – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovanie platby, dodanie produktu, prípadne výkon ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom www.deivo.sk medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo. E –mail a telefonický kontakt slúžia ako komunikačný prostriedok. Na váš e-mail, bude zaslané potvrdenie objednávky, a zároveň môžete sledovať aj stav vašej objednávky. Telefón použijeme v prípade, že by bolo treba pri objednávke niečo upresniť. Napríklad termín doručenia kuriérom. Na telefónne číslo posielame SMSky s informáciou o priebehu vybavenia objednávky pre Váš lepší prehľad.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho)  (bod. 2.1) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

PRÍKLAD: Ak si u nás objednáte knihu, potrebujeme poznať adresu kam ju treba poslať. Zároveň vznikajú doklady, ako je faktúra. Tieto doklady sú požadované zo zákona ako pre účtovníctvo, tak pre prípadné vybavenie reklamácie.

2.2 Marketing – zo stránky deivo.sk neodosielame žiadne marketingové materiály na základe Vami vyplnených údajov za účelom vybavenia objednávky. Rešpetujeme účel za ktorým ste údaje vyplnili.

PRÍKLAD: Keď u nás nakúpite, nebudú vás otravovať „newslettery“ v ktorých by sme vás otravovali novými a novými reklamami a ponukami čo môžete kúpiť.

Ak ste nám udelili súhlas a to odkliknutím opt in, môžeme vám zasielať marketingové správy. Pod marketingové účely sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Zasielanie týchto emailov viete ľahko spravovať vo svojom účte a cez funkciu „Odhlásiť sa“ z odberu v doručenom e-maile.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).

3 Registrácia

Kupujúci má možnosť sa na stránke www.deivo.sk registrovať. Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ, ako nastavenie zasielania newslettra. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Ak ste sa registrovali, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke www.deivo.sk , bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).

Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, máte právo požadovať aby bol váš účet vymazaný.

4. Tretie strany

Komu údaje sprístupňujeme

Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy budú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a účtovníkom. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas. Aktuálny zoznam tretích strán:

Dopravci podľa Vášho výberu:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Shoptet s.r.o. - Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675
(eshopové riešenie)

AXIMA SMS SERVICES s.r.o. - Štefánikova 1, 602 00 Brno, IC: 06563465
(SMS brána)

Google Ireland Limited - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

5. DOBA SPRACÚVANIA

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy ods. 2.1.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít ods. 2.2.

6. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nepoužíva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

7. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Počas návštevy sa vykonáva základný zber základných štatistických údajov použitím meracieho kódu Google Analytics.

8. IP ADRESA 

IP adresy nespracovávame a neuchovávame

9. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame na to aj SSL (Secure Socket Layer). Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť na bezpečnú komunikáciu medzi vaším prehliadačom a serverom www.deivo.sk. Všetko čo na tomto webe robíte je zašifrované a nikto nemôže „odpočúvať“ aké údaje ste na web odoslali.

Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb. Systémy sú chránené heslami.

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)

Kupujúci má právo v zmysle GDPR na (I) právo na opravu, (II) právo na výmaz, (III) právo na prenosnosť údajov, (IV) právo namietať, (V) odvolanie súhlasu, (VI) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu. Kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz. Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobné údaje aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ,
 4. OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
 7. dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

Právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Právo namietať

Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Odvolanie súhlasu

Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

Právo na prístup k informáciám.

Kupujúci  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupujúceho spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim.

Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať  kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

11. Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Druhy cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

 

MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpoviem Vaše otázky. 

ŠPORTUJEME, s.r.o.
Ipeľská 13
821 07 Bratislava

IČO: 44484828
DIČ: 2022719787
IČ DPH: SK2022719787

Tel.: 0908 057 775
email: obchod@deivo.sk

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. 5. 2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.